NPI – מעבר מפיתוח לייצור

NPI הינו תהליך שמטרתו להביא את האב טיפוס למוצר סופי המתאים לייצור סדרתי. בצוק מערכות מוצמד לכל מוצר מנהל פרויקט אשר בוחן את התהליך במהלך בניית אב הטיפוס ובתיאום עם הלקוח פועל לשיפור המוצר ברמת התכן, שיטות הייצור ותהליכי ההרכבה.
כחלק מתהליך מעבר מפיתוח לייצור (NPI) נבנה בחברה תיק ייצור מלא שמטרתו, לשפר את הטמעת המוצר ולשמר את האיכות והידע לייצור המוצר. תיק הייצור כולל: הוראות הרכבה, הוראות בחינה, הוראות בדיקה ותיק שרטוטים. התיק נערך ונכתב על ידי כתב טכני מקצועי.

מעבר מפיתוח לייצור
קבל הצעת מחיר

NPI – מעבר מפיתוח לייצור